خدمات سی ان سی فوم 5 محور نیکانو در نیمه دوم 97 شروع می شود .